Algemene voorwaarden

Kom in de Zorg BV is ingeschreven onder KVK nr 66089212 Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht

Deze algemene voorwaarden zjn van toepassing op alle producten, diensten, publicaties en overige activiteiten van Kom in de Zorg BV

Kom in de Zorg BV vind het van groot belang dat u tevreden bent over de dienstverlening van Kom in de Zorg BV. Heeft u vragen, opmerkingen of klachten? Neem dan direct contact op met ons via het tel nr. 085 4005500 of via info@komindezorg.nl

Betalen

Op alle betalingen is een bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Afnemers van een van de abonnementen kunnen 7 dagen na de betaaldatum geld terugvragen en dan ontvangt u het bedrag binnen 2 weken retour. De betalingen voor producten en diensten verlopen via IDeal.

Abonnementen

Algemeen

Naast deze algemene voorwaarden zijn er algemene en bijzonder bepalingen per type abonnement van toepassing, zie hieronder.

 1. Degene die ( namens de organisatie) het abonnement afsluit is ‘’ abonneehouder”
 2. De abonneehouder ontvangt de factuur voor het abonnement op naam van de organisatie en is het aanspreekpunt voor Kom in de Zorg BV inzake betalingen, het juiste gebruik van abonnement.
 3. Het abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij voor het ingaan van de nieuwe abonnementstermijn is opgezegd per mail of aangetekend schrijven.
 4. De factuur voor de volgende abonnementstermijn ontvangt de abonneehouder per mail op de dag dat deze volgende abonnementstermijn van een jaar ingaat.
 5. De abonneehouder ontvangt een persoonlijke log in en wachtwoord voor de database. Het is niet toegestaan je log in gegevens aan anderen door te geven of deze op enige wij te delen.
 6. In het geval dat de abonneehouder wegens omstandigheden zelf geen gebruik kan maken van de log in is \ abonneehouder gerechtigd met uitdrukkelijke toestemming van Kom in de Zorg BV , deze login gegevens tijdelijk met collega te delen.
 7. De abonneehouder zal een verzoek tot uitdrukkelijke toestemming voor het delen van de log in middels een mail aan administratie@komindeorg.nl kenbaar maken.
 8. De abonneehouder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in (mail) adresgegevens en eventuele overige abonneegegevens.
 9. Het jaarabonnement kan in elke maand en op elke dag van het jaar ingaan. Het abonneegeld wordt bij afsluiting vooraf en voor het gehele abonnee jaar voldaan.
 10. Jaarlijks kan per 1 januari de prijs voor abonnementen worden verhoogd, deze eventuele verhoging wordt altijd vooraf gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief. Bij reeds lopende abonnementen wordt de prijsverhoging in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur.

Opzeggen van het abonnement

 1. Kom in de Zorg werkt met jaarabonnementen. Opzeggen kan tot 1 dag voor het ingaan van de nieuwe abonnementstermijn.
 2. Zodra de nieuwe abonnementstermijn is ingegaan is de abonneehouder betaling verschuldigd over de dan ingegane abonnementstermijn.
 3. Wilt u het jaarabonnement opzeggen? Stuur dan een mail aan administratie@komindezorg.nl . Zet in de mail
  - naam van abonneehouder
  - e-mailadres van de abonneehouder
  - type abonnement

Cursussen en evenementen

 1.  Je bent verzekerd van deelname na betaling van het verschuldigde bedrag of wordt gratis toegelaten door abonnement Kom in de Zorg BV.
 2. Je mag bij verhindering iemand anders van de organisatie in jouw plaats laten gaan op de gereserveerde datum.
 3. Er vindt geen restitutie plaats wanneer je besluit eerder te stoppen bij een no-show.
 4. Eenmaal betaalde bedragen worden, na verloop van de bedenktijd, niet meer gerestitueerd.

Advies en Consultancy diensten

 1. Tenzij anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden eveneens voor latere opdrachten , deelopdrachten en overeenkomsten die met Kom in de Zorg en abonneehouder tot stand komen. Hiervan kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Vergoeding

De vergoeding voor diensten van Kom in de Zorg of haar partners, die niet onder het abonnement Kom in de Zorg BV vallen worden apart gefactureerd nadat afspraken over de dienst( en) en facturatie vooraf zijn vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen offerte.

Facturatie

 1. De facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening, bij gebreke waarvan de wettelijke rente verschuldigd wordt over de periode dat opdrachtgever daarmee in gebreke is, hetgeen zonder nadere aanmaning of sommatie het geval kan zijn.
 2. Opschorting of verrekening van de voldoening van de facturen van Kom in de Zorg is uitgesloten. Kosten van buitengerechtelijke incasso zullen voor rekening zijn van opdrachtgever.

Geschillen

Op geschillen tussen opdrachtgever en Kom in de Zorg BV is Nederlands recht van toepassing en deze zullen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden Nederland , locatie Utrecht.

Geheimhouding

Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van hetgeen waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kunnen kennen, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift tot mededeling daarvan dwingt.

Intellectuele eigendom

De intellectuele rechten van Kom in de Zorg op hetgeen zij aan adviezen, diensten, goederen en/of producten levert blijven aan Kom in de Zorg toebehoren. Iedere openbaring , verveelvoudiging en exploitatie , anders dan voorzien bij de met Kom in de Zorg gesloten overeenkomst, laat opdrachtgever achterwege.

Derden en partners

Indien derden of partners worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst zal opdrachtgever met deze derde een contractuele relatie aangaan.

In het geval tussen Kom in de Zorg BV en deze derde enige rechtsverhouding tot stand mocht komen, zal opdrachtgever Kom in de Zorg vrijwaren ter zake van afspraken van deze derde jegens Kom in de Zorg. Afspraken die Kom in de Zorg BV heeft gemaakt met derden ten behoeve van het abonnement vallen wel onder verantwoordelijkheid van Kom in de Zorg BV.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kom in de Zorg BV voor schade die direct bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins ontstaat is beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Kom in de Zorg BV ter zake zal worden uitgekeerd, waarbij het ter zake geldende eigen risico voor rekening van Kom in de Zorg zal zijn. De aansprakelijkheid voor overige schade zal zijn beperkt tot het in de factuur genoemde bedrag.

Overmacht

Als overmacht heeft, in het kader van deze algemene voorwaarden, naast het in de wet, ook te gelden iedere situatie waarin nakoming door Kom in de Zorg BV van haar verplichtingen wordt verhinderd als gevolg van werkstaking onder het personeel van Kom in de Zorg of derden, personeelstekorten als gevolg van ziekte.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast indien de wet dat vereist of bij dringende noodzaak.

Heeft u vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden neem dan contact op met info@komindezorg.nl of bel 085-4005500.

 

Kinderdagverbijven

Personeel vinden en bestaande werknemers behouden? Maak gebruik van onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Lees meer

Zorgverleners

Wil jij gratis bemiddeling bij de leukste opdrachtgevers en werken waar en wanneer jou dat het beste uitkomt?

Lees meer

Zorginstellingen

Een intensievere zoektocht naar geschikt zorgpersoneel starten door samenwerking met scholen en vaste partners?

Lees meer

Zorgopleidingen

Ben je op zoek naar loopbaanadvies, een (MBO) opleiding of wil je je verder ontwikkelen in de zorg?

Lees meer
Wij werken samen met
© 2023 Kom in de zorg
Website door Linqq.nl